Kamica zólciowa

Kamica żółciowa Najczęstszą przyczyną powstawania żółtaczki mechanicznej jest choroba zwana kamicą żółciową cholelithiasis. Choroba ta polega na powstawaniu w pęcherzyku i drogach żółciowych swoistych kamieni, które przechodząc przez przewody mogą niekiedy doprowadzić do znacznych zmian, tych narządów zarówno czynnościowych, jak i anatomicznych. Liczba kamieni w pęcherzyku żółciowym może być bardzo rożna, waha się od l do wielu tysięcy. Wielkość kamieni waha się od ziarenka piasku do jaja kurzego, waga zaś dużych kamieni wynosi od 25 do 30 g, a nawet więcej. Kamienie w pęcherzyku żółciowy mają postać kulistą, w przewodzie żółciowym wspólnym niekiedy postać cygara, kamienie zaś powstające w wątrobowych przewodach żółciowych mogą mieć, wprawdzie wyjątkowo postać rozgałęzionego drzewa. Czytaj dalej Kamica zólciowa

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem otaczających przedmiotów w żółtej barwie. Prócz tego w zatruciu większego stopnia występują wymioty oraz drgawki. W źółtaczce mechanicznej powstają również zaburzenia czynności wątroby, a nawet ogniska martwicze. Czytaj dalej Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

kamienie zólciowe

Niezależnie od tego, jaki mechanizm w danej chwili działa powstaje zastój żółci. Okazuje się jednak, że sam zastój żółci nie stanowi przyczyny powstawania kamieni żółciowych u ludzi, chociaż u psów po odnerwieniu wątroby i powstaniu dyskinezy dróg żółciowych i pęcherzyka udaje się uzyskać kamienie żółciowe. Teoria zakaźna opiera się na twierdzeniu, że kamienie żółciowe powstają wskutek stanu zapalnego pęcherzyka i dróg żółciowych na tle zakażenia, czemu sprzyja zastój w nich żółci. Sprawcą zakażenia jest przeważnie pałeczka okrężnicy, która drogą wstępującą przy słabym wydzielaniu się żółci do dwunastnicy przedostaje się przez wspólny przewód żółciowy do pęcherzyka żółciowego i wyższych dróg żółciowych. Powstaje wtedy stan zapalny w postaci zapalenia pęcherzyka żółciowego cholecystitis lub dróg żółciowych cholangitis. Czytaj dalej kamienie zólciowe

W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Do objawów tych dołączają się okresowo bóle w okolicy wątroby i śledziony, jako tzw. hemolityczne napady cechujące się nagłym wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych i jeszcze większym zwiększeniem się bilirubiny we krwi. W żółtaczce hemolitycznej zmienia się postać krwinek czerwonych, które mogą stać się kuliste i mniejsze mikrospherocytosis. Krwinki wykazują również obniżenie swojej oporności na zmianę stężenia soli kuchennej. Normalna krwinka nie zmienia się i nie daje hemolizy w 0,46% roztworze soli kuchennej, natomiast w żółtaczce hemolitycznej krwinka może rozpuszczać się już w 0,7% roztworze soli. Czytaj dalej W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Czynnikiem wywołującym tego rodzaju żółtaczkę hemolityczną jest odmienność grup krwi matki i płodu w stosunku do, czynnika Rb. , Jeżeli płód ma w swojej krwi czynnik Rh, matka zaś nie posiada go, to we krwi matki powstają hemaglutyniny skierowane, przeciwko, krwinkom płodu. Aglutyniny przeciw-Rh przechodzą przez łożysko z matki do płodu wywołując rozpad jego krwinek. Następuje, więc uodpornienie matki, której ciała odpornościowe niszczą krwinki płodu. FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK Czynność ustroju tylko wtedy może się odbywać prawidłowo, gdy bezużyteczne a często szkodliwe dla niego wytwory przemiany materii zostaną usunięte na zewnątrz. Czytaj dalej FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. Czytaj dalej Rola nerek

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9

U większości pacjentów, u których wystąpiła obiektywna odpowiedź, odpowiedzi były trwałe i były widoczne podczas wstępnej oceny (12 tygodni). Regresja guza była zgodna zarówno z konwencjonalnymi, jak i immunologicznymi wzorami odpowiedzi, takimi jak długotrwałe zmniejszenie obciążenia nowotworem w obecności nowych zmian. Biopsyjne próbki zmian regresyjnych były gęsto infiltrowane przez limfocyty T cytotoksyczne CD8 + (Figura 2A i 2B), co jest zgodne z mechanizmem działania lambrolizumabu. Jak pokazano na rycinie 2C i 2D, u niektórych pacjentów mogła wystąpić opóźniona odpowiedź po początkowym okresie, w którym zwiększyło się obciążenie nowotworem, proces zgodny z odpowiedzią immunologiczną. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza

Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest mediatorem szlaku sygnałowego receptora komórek B zaangażowanego w patogenezę nowotworów komórek B. W badaniu I fazy, ibrutinib, inhibitor BTK, wykazał aktywność przeciwnowotworową w kilku typach chłoniaka nieziarniczego, w tym chłoniaka z komórek płaszcza. Metody
W tym badaniu fazy 2 badano doustny ibrutinib w dawce dziennej 560 mg u 111 pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza. Pacjenci byli zapisani do dwóch grup: ci, którzy wcześniej otrzymali co najmniej 2 cykle leczenia bortezomibem i ci, którzy otrzymali mniej niż 2 pełne cykle bortezomibu lub nie otrzymali wcześniej leczenia bortezomibem. Czytaj dalej Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza

Zmutowany receptor prolaktyny i rodzinna hiperprolaktynemia AD 7

Tak więc, 24 godziny po stymulacji transfekowanych komórek HEK293 prolaktyną, niezmutującym His188, ale nie zmutowanym Arg188, receptory prolaktyny skutkowały zwiększoną ekspresją genu reporterowego CISH, tym samym potwierdzając efekty utraty funkcji zmutowanego receptora prolaktyny Arg188 (Rys. S10 w Uzupełniającym dodatku). Kotransfekcja niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 spowodowała zmniejszenie ekspresji reporterowej CISH, co jest zgodne z utratą funkcji i prawdopodobnym dominującym negatywnym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny (Figura 2D i Fig. S10 i Tabela S7 w Dodatek dodatkowy). Czytaj dalej Zmutowany receptor prolaktyny i rodzinna hiperprolaktynemia AD 7

Terapia resynchronizująca serca w niewydolności serca z wąskim zespołem QRS AD 8

Ponadto do oceny dyssynchronii wykorzystano zaawansowane techniki echokardiograficzne, w tym obrazowanie dopplerowskie tkanek i promieniowe odkształcenie plamkowe, które zostały powiązane z wynikiem, gdy zespół QRS jest szeroki.16,18,24-26 Nasze wyniki potwierdzają, że przynajmniej do czasu opracowania nowych metod oceny, szerokość QRS (z mechaniczną dyssynchronią lub bez niej) pozostaje głównym wyznacznikiem odpowiedzi na CRT. Wyniki badań klinicznych mogą nie być odpowiednio zaprojektowane, aby wyjaśnić mechanizmy korzyści lub szkody związane z interwencją terapeutyczną. Mogą jednak dostarczyć informacji, które będą źródłem przyszłych badań. Ponieważ proarytmia wywołana CRT u pacjentów z wąskim zespołem QRS może częściowo odpowiadać za zwiększoną śmiertelność wśród pacjentów losowo przydzielonych do aktywnego leczenia w tym badaniu, przeanalizowano liczbę odpowiednich i niewłaściwych wstrząsów ICD, z których oba mogą przyczynić się do zwiększenia w śmiertelności wśród pacjentów, którzy otrzymali ICD lub CRT-D.27 Chociaż całkowita liczba pacjentów otrzymujących wstrząs ICD była podobna w grupie badanej, nieodpowiednie wstrząsy były bardziej rozpowszechnione u pacjentów z grupy CRT niż u osób w grupie kontrolnej. Czytaj dalej Terapia resynchronizująca serca w niewydolności serca z wąskim zespołem QRS AD 8