Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania midostauryny w zaawansowanej mastocytozie układowej ad

Wykluczono pacjentów, którzy otrzymali trzy lub więcej metod leczenia mastocytozy lub których frakcja wyrzutowa serca była mniejsza niż 50%. Pacjenci z co najmniej jednym mierzalnym wykryciem C (np. Niedokrwistość lub małopłytkowość), który uznano za powiązany z mastocytozą, kwalifikowali się do pierwotnej populacji o skuteczności; Uprawnienie do włączenia do tej populacji zostało rozstrzygnięte przez komitet sterujący. Mierzono tylko mierzalne wyniki C (nie puchliny brzuszne lub zmiany osteolityczne). Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała kwalifikujących się pacjentów (pierwotna populacja pod względem skuteczności), jak również niekwalifikujących się pacjentów, którzy nie mogliby być oceniani pod względem odpowiedzi ze względu na brak mierzalnych wyników C lub wyników C, które uznano za niezwiązane z mastocytoza. Dodatkowe kryteria kwalifikowalności są wymienione w dodatkowym dodatku. Studium Nadzoru i przeglądu
Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora (Novartis Pharmaceuticals) oraz członków komitetu sterującego. Pełny protokół (dostępny na stronie) został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub komisję etyczną w każdej uczestniczącej instytucji, a badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Sponsor zebrał i przeanalizował dane w połączeniu z autorami, którzy mieli pełny dostęp do danych. Manuskrypt został napisany przez pierwszego, drugiego i ostatniego autora przy pomocy ArticulateScience, finansowanego przez sponsora. Wszyscy autorzy przyczynili się do poprawek wersji manuskryptów i potwierdzili dokładność i kompletność danych oraz wierność tego raportu do protokołu badania.
Komitet sterujący ocenił kwalifikowalność pacjentów i przeprowadził post hoc ocenę odpowiedzi na każdy z pierwszych 12 cykli leczenia, a następnie co trzeci cykl. Rozpoznania histopatologiczne były recenzowane centralnie przez dwóch autorów akademickich, a genotypowanie KIT wykonał trzeci autor akademicki.
Studiuj leczenie i projektowanie
Pacjentom podawano otwartą doustną midostaurynę w dawce 100 mg dwa razy na dobę w 4-tygodniowych cyklach ciągłych. Zmniejszenie dawki do 50 mg dwa razy na dobę lub przerwanie nie dłuższe niż 21 dni były dozwolone, jeśli wystąpiły efekty toksyczne (Tabela Leczenie kontynuowano do momentu zdefiniowania protokołu progresji choroby, śmierci, rozwoju niedopuszczalnych efektów toksycznych lub wycofania zgody. Jednoczesne leczenie przeciwnowotworowe było niedozwolone. Pacjenci, którzy otrzymywali leczenie glikokortykosteroidami (prednizon w dawce> 10 mg na dobę lub równoważnik dla .1 cyklu leczenia) zostali sklasyfikowani jako niezdolni do oceny pod kątem odpowiedzi.
W badaniu wykorzystano przystosowany dwuetapowy projekt Fleming (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Planowana wielkość próby na 1. etapie wynosiła 40 pacjentów. Jeśli zadeklarowano skuteczność, zainicjowano by fazę rozszerzenia, w której zapisano by 40 dodatkowych pacjentów. Zgodnie z protokołem badania pierwotna analiza wymagała co najmniej 12-miesięcznej obserwacji pacjenta, co odpowiadało dacie odcięcia danych z 9 lipca 2013 r.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem była najlepsza ogólna odpowiedź, która wystąpiła w pierwszych sześciu 4-tygodniowych cyklach leczenia i była utrzymywana przez co najmniej 8 tygodni (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku)
[podobne: ginekolog na nfz białystok, błona odblaskowa, stolec owczy ]

Powiązane tematy z artykułem: błona odblaskowa ginekolog na nfz białystok stolec owczy