Faza 3 Próby Ieksekizumabu w umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy nazębnej ad 6

Zmierzone odpowiedzi to wynik sPGA wynoszący 0 lub 1, PASI 75, PASI 90 i PASI 100. Brakujące wartości zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Wysokie wskaźniki odpowiedzi zaobserwowane w okresie indukcji utrzymywały się na ogół w długim okresie przedłużenia w badaniu UNCOVER-3 (ryc. 2). Większość pacjentów utrzymywała lub osiągała prawie całkowitą rozdzielczość (PASI 90) lub całkowitą rozdzielczość (PASI 100) łuszczycy w ciągu 60. tygodnia.
Randomizowany okres wycofania (UNCOVER-1 i UNCOVER-2)
Rycina 3. Czytaj dalej Faza 3 Próby Ieksekizumabu w umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy nazębnej ad 6

Letermovir do profilaktyki cytomegalowirusa w transplantacji komórek hematopoetycznych AD 8

Przerwanie leczenia było najczęściej spowodowane infekcjami (szczególnie zakażeniem CMV) i inwazjami (u 39% pacjentów w grupie placebo w porównaniu z 14% pacjentów w grupach letermowiru). Analizy zmiennych bezpieczeństwa, w tym wartości laboratoryjne i wyniki badań EKG (np. Wydłużony skorygowany odstęp QT) podczas 12-tygodniowego okresu badania, nie wykazały klinicznie istotnych tendencji charakterystycznych dla letermowiru. Dyskusja
W tej drugiej fazie badania profilaktycznego doustny letermowir w dawkach 120 mg i 240 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, był skuteczny w zapobieganiu replikacji CMV u biorców allogenicznych przeszczepów komórek hematopoetycznych. Czytaj dalej Letermovir do profilaktyki cytomegalowirusa w transplantacji komórek hematopoetycznych AD 8

Częstość wykrywania gruczolaka i ryzyko raka jelita grubego i śmierci AD 8

Jednak inne czynniki, takie jak kompletność usuwania polipów, mogą być zaangażowane. 32 Jeśli lekarze z mniejszym wykrywalnością gruczolaka są również mniej podatni na całkowite usunięcie polipów, wzrost późniejszego ryzyka raka wśród ich pacjentów może być po części spowodowany niekompletnością. raczej w przypadku resekcji, niż samego zmniejszenia wykrywania. Wyższe wskaźniki wykrywania gruczolaka mogą również prowadzić do częstszego nadzoru. Czytaj dalej Częstość wykrywania gruczolaka i ryzyko raka jelita grubego i śmierci AD 8

Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej czesc 4

Jakość życia analizowano za pomocą modelu mieszanych efektów. Wyniki
Pacjenci
Łącznie 251 pacjentów przeszło randomizację, 126 do naprawy zastawki mitralnej, a 125 do wymiany zastawki mitralnej (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Obie grupy miały podobną charakterystykę wyjściową (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Średnia (. SD) LVESVI wynosiła 61,1 . 26,2 ml na metr kwadratowy w grupie naprawczej i 65,7 . Czytaj dalej Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej czesc 4

Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej cd

Naprawa zastawki mitralnej została przeprowadzona za pomocą zatwierdzonego kompletnego sztywnego lub półsztywnego pierścienia pierścieniowego, który został zmniejszony w celu skorygowania pierścieniowego poszerzenia. Zastąpienie zastawki mitralnej obejmowało pełną konserwację aparatu podsionkowego. Technika konserwacji, rodzaj zastawki protetycznej i technika zakładania szwów leżą w gestii chirurga. Każdy leczący kardiolog zalecał leczenie medyczne ukierunkowane na wytyczne, w tym aspirynę, środki obniżające stężenie lipidów, beta-blokery, antagonistów renina-angiotensyna-aldosteron oraz terapię resynchronizującą serce. Studiuj punkty końcowe
Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez 2 lata, a punkty końcowe oceniano po 30 dniach oraz po 6, 12 i 24 miesiącach. Wszyscy badacze nie byli świadomi ogólnych wyników. Pierwszorzędowym punktem końcowym był stopień remodelingu odwrotnego lewej komory, który został zdefiniowany jako LVESVI po roku od randomizacji, jak oceniono za pomocą echokardiografii przezklatkowej, jak opisano wcześniej.1 Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały rozmiar i funkcję lewej komory w innym czasie punkty i wskaźniki zgonu, ciężkie zdarzenia niepożądane sercowe lub naczyniowo-mózgowe (złożony wynik obejmujący śmierć, udar, późniejsze operacje zastawki mitralnej, hospitalizację z powodu niewydolności serca lub zwiększenie liczby New York Heart Association [NYHA] o jedną lub więcej klas ), ciężkie zdarzenia niepożądane, nawracająca niedomykalność mitralna i ponowna hospitalizacja, jak również jakość życia. Czytaj dalej Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej cd

Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej ad

Konsensus ekspertów sprzyja jednoczesnej korekcie niedomykalności mitralnej, choć pytanie o to, która strategia chirurgiczna jest najskuteczniejsza, pozostaje kontrowersyjne. 6. Poparcie dla naprawy zastawki mitralnej za pomocą restrykcyjnej annuloplastyki było oparte na jej stosunkowo mniejszej zachorowalności i śmiertelności okołooperacyjnej, a także jako przypuszczalne korzyści z zachowania aparatu subwarktularnego w utrzymaniu funkcji skurczowej lewej komory. 7-10. Jednak zabieg ten może skutkować funkcjonalnym zwężeniem zastawki mitralnej [11] i wiązać się z wysokim odsetkiem nawrotowej niedomykalności mitralnej.12-16 Podtrzymywanie akordowe mitralne Z drugiej strony uważa się, że zastąpienie zastawki zapewnia bardziej trwałą korektę niedomykalności mitralnej przy korzystnej przebudowie komory, 17 jednak w połączeniu z większym ryzykiem zgonu okołooperacyjnego, 10,18 długotrwałej choroby zakrzepowo-zatorowej, zapalenia wsierdzia i strukturalnego pogorszenia stanu zastawki. W Cardiothoracic Surgical Trials Network niedawno omówiono kompromis między mniejszym ryzykiem okołooperacyjnym a restrykcyjną naprawą zastawki mitralnej i lepszą długotrwałą korektą niedomykalności mitralnej z wymianą oszczędzającą cięciwę przez przeprowadzenie wieloośrodkowego, randomizowanego badania porównującego te dwa podejścia u pacjentów z ciężkim niedokrwiennym mitralem. regurgitacja.1 Badanie to nie wykazało znaczących różnic między grupami w remodelingu odwrotnym lewej komory (mierzonym wskaźnikiem objętości skurczowej lewej komory [LVESVI]), przeżyciem lub wynikiem klinicznym po roku, chociaż było znacznie wyższe nawrotowej umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności mitralnej w grupie naprawczej. Czytaj dalej Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej ad

Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej

W randomizowanym badaniu porównującym naprawę zastawki mitralnej z wymianą zastawki mitralnej u pacjentów z ciężką niedomykalnością niedokrwienną niedokrwienną, nie stwierdziliśmy znaczących różnic w końcowym indeksie objętości skurczowej lewej komory (LVESVI), przeżyciu lub zdarzeniach niepożądanych po roku od operacji . Jednak pacjenci z grupy naprawczej mieli znacznie więcej nawrotów umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności mitralnej. Przedstawiamy teraz dwuletnie wyniki tego badania. Metody
Losowo przydzielono 251 pacjentów do naprawy lub wymiany zastawki mitralnej. Pacjentów obserwowano przez 2 lata, a wyniki kliniczne i echokardiograficzne zostały ocenione.
Wyniki
Wśród pacjentów, którzy przeżyli, średni (. SD) 2-letni LVESVI wynosił 52,6 . Czytaj dalej Dwuletnie wyniki chirurgicznego leczenia ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej

Faza 3 Próby Ieksekizumabu w umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy nazębnej ad 9

Pacjenci, którzy uzyskali wynik sPGA równy 3 lub więcej podczas każdej wizyty, rozpoczęli leczenie ixekizumabem co 4 tygodnie podczas tej wizyty i mogli później odzyskać odpowiedź w trakcie schematu co 4 tygodnie. Analizy zawarte w tym raporcie wykluczają późniejsze wyniki dla tych pacjentów. Z ponad 100 stronami w 21 krajach program UNCOVER reprezentował dużą, zróżnicowaną globalnie populację. Infekcje Candida występowały częściej u pacjentów leczonych ixekizumabem niż u pacjentów otrzymujących placebo, co jest zgodne z rolą IL-17A w obrzęku śluzówkowo-skórnym przeciwko zakażeniom grzybiczym.15
Chociaż niskie stężenia IL-17 w surowicy są związane z powtarzającymi się zawałami mięśnia sercowego i mogą wpływać na stabilność blaszki miażdżycowej, 16 rola neutralizacji IL-17 w chorobie sercowo-naczyniowej jest złożona i powinna być określona przez staranne monitorowanie i długotrwałe badania obejmujące dużą liczbę pacjentów. pacjentów.17 Podczas 12-tygodniowych okresów indukcji w tych trzech badaniach ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych nie różniło się między pacjentami otrzymującymi placebo i tymi, którzy otrzymywali iksekizumab. Wśród wszystkich pacjentów uczestniczących w badaniach UNCOVER, którzy otrzymywali ixekizumab w tygodniach od 0 do 60, stwierdzono dwie potwierdzone zgony z przyczyn naczyniowych. Trzecia śmierć w programie UNCOVER została zgłoszona jako spowodowana nieznanymi przyczynami (pacjentka otrzymywała ixekizumab co 4 tygodnie zarówno w okresie indukcji, jak i utrzymywania). Czytaj dalej Faza 3 Próby Ieksekizumabu w umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy nazębnej ad 9

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania midostauryny w zaawansowanej mastocytozie układowej ad

Wykluczono pacjentów, którzy otrzymali trzy lub więcej metod leczenia mastocytozy lub których frakcja wyrzutowa serca była mniejsza niż 50%. Pacjenci z co najmniej jednym mierzalnym wykryciem C (np. Niedokrwistość lub małopłytkowość), który uznano za powiązany z mastocytozą, kwalifikowali się do pierwotnej populacji o skuteczności; Uprawnienie do włączenia do tej populacji zostało rozstrzygnięte przez komitet sterujący. Mierzono tylko mierzalne wyniki C (nie puchliny brzuszne lub zmiany osteolityczne). Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała kwalifikujących się pacjentów (pierwotna populacja pod względem skuteczności), jak również niekwalifikujących się pacjentów, którzy nie mogliby być oceniani pod względem odpowiedzi ze względu na brak mierzalnych wyników C lub wyników C, które uznano za niezwiązane z mastocytoza. Dodatkowe kryteria kwalifikowalności są wymienione w dodatkowym dodatku. Studium Nadzoru i przeglądu
Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora (Novartis Pharmaceuticals) oraz członków komitetu sterującego. Czytaj dalej Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania midostauryny w zaawansowanej mastocytozie układowej ad

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania midostauryny w zaawansowanej mastocytozie układowej

Zaawansowana mastocytoza układowa obejmuje rzadkie nowotwory hematologiczne, które są związane ze złym rokowaniem i brakiem skutecznych opcji leczenia. Wielostazowy inhibitor midostauryny hamuje KIT D816V, główny czynnik odpowiedzialny za patogenezę choroby. Metody
Przeprowadziliśmy otwarte badanie doustnej midostauryny w dawce 100 mg dwa razy na dobę u 116 pacjentów, z których 89 z uszkodzeniem narządu związanym z mastocytozą kwalifikowało się do włączenia do pierwotnej populacji skuteczności; 16 miało agresywną ogólnoustrojową mastocytozę, 57 miało układową mastocytozę z towarzyszącym nowotworem hematologicznym, a 16 miało białaczkę mastocytarną. Głównym wynikiem była najlepsza ogólna odpowiedź.
Wyniki
Ogólny wskaźnik odpowiedzi wynosił 60% (95% przedział ufności [CI], 49 do 70); 45% pacjentów miało główną odpowiedź, którą zdefiniowano jako całkowite ustąpienie co najmniej jednego typu uszkodzenia narządu związanego z mastocytozą. Wskaźniki odpowiedzi były podobne niezależnie od podtypu zaawansowanej mastocytozy układowej, statusu mutacji KIT lub ekspozycji na poprzednią terapię. Mediana najlepszych zmian procentowych w obciążeniu komórek tucznych w szpiku kostnym i poziomie tryptazy w surowicy wyniosły odpowiednio -59% i -58%. Czytaj dalej Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania midostauryny w zaawansowanej mastocytozie układowej