Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 8

Odkrycia w modelu myszy niosącym komórki chłoniaka z komórek płaszcza ludzkiego wszczepione w podskórnie wszczepioną ludzką kość płodową22 były zgodne z tymi obserwacjami, ujawniając znaczny wzrost liczby komórek chłoniaka z komórek płaszcza w krwi obwodowej 10 dni po leczeniu ibrutinibem, po których nastąpił spadek do poziomu bazowego do 28 dnia (dane nie pokazane). W sumie 34% pacjentów miało przejściowy wzrost bezwzględnej liczby limfocytów (wzrost o ?50% w stosunku do wartości wyjściowej i> 5000 komórek na milimetr sześcienny) w trakcie leczenia ibrutinibem, a liczba pików wystąpiła po medianie 4 tygodnie po rozpoczęcie leczenia (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Pod koniec drugiego cyklu podwyższony poziom limfocytów znacznie się zmniejszył i zmniejszył się w trakcie cyklu 4 lub 5. Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej otrzymane od pacjentów przed leczeniem i tydzień po leczeniu poddano potrójnemu barwieniu pod kątem CD19, CD5 i CD3 i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej. Wzrost limfocytów krwi obwodowej obejmował głównie limfocyty CD19 + CD5 + CD3- (dane nie pokazane). Komórki CD19 + CD3 + CD19 z obwodową krwinką wykazywały wzór ograniczenia łańcucha lekkiego, co było zgodne z obecnością komórek chłoniaka z komórek płaszcza we krwi obwodowej, po tygodniu leczenia ibrutinibem. Leczenie Ibutynibem również doprowadziło do zmniejszenia sekrecji białek zapalnych makrofagów 1? (CCL3) i 1? (CCL4), chemokin pochodzących z makrofagów (CCL22) i czynnika martwicy nowotworów ? u większości pacjentów, którzy zostali poddani ocenie (ryc. S2 w Dodatek dodatkowy).
Dyskusja
Badanie to pokazuje aktywność terapeutyczną doustnego inhibitora BTK ibrutynibu u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza. Jednoskładnikowy ibutinib wywoływał wysoki odsetek odpowiedzi (68%) i trwałe odpowiedzi, biorąc pod uwagę stosunkowo krótki okres obserwacji (szacowany mediana czasu trwania odpowiedzi, 17,5 miesiąca) oraz fakt, że pacjenci, którzy mieli odpowiedź, obejmowali osoby, które czynniki dla złego wyniku.
Dane dotyczące bezpieczeństwa wykazały, że zdarzenia niepożądane stopnia 3. i 4. były rzadkie w przypadku terapii ibrutinibem (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Czterech pacjentów miało krwiaki podtwardówkowe podczas badania. Ryzyko krwiaka podtwardówkowego wzrasta wraz z wiekiem, urazami głowy, upadkami, terapiami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego.23 U wszystkich czterech pacjentów zidentyfikowano wiele czynników przyczyniających się do krwiaka podtwardówkowego. Tylko jeden z czterech miał niską liczbę płytek krwi, która wymagała transfuzji płytek krwi. Późniejsze badania wykluczały stosowanie warfaryny w badaniach klinicznych ibrutynibu; jednak dopuszczalne są inne leki przeciwzakrzepowe Aby ustalić, czy krwawienie związane z ibrutinibem jest zwiększone w tej populacji pacjentów, wymagane są randomizowane badania.
W odniesieniu do skuteczności, wskaźnik odpowiedzi wynoszący 68% i całkowity wskaźnik odpowiedzi wynoszący 21% (całkowita odpowiedź wynosząca 37% wśród 51 pacjentów, którzy otrzymywali leczenie najdłużej) to wysokie wskaźniki odpowiedzi dla pojedynczego czynnika w tej populacji pacjentów . Wcześniej tak wysoki odsetek całkowitej odpowiedzi w tej populacji po wcześniejszym istotnym leczeniu osiągnięto jedynie przy intensywnym schemacie chemioterapii, takim jak ESHAP (etopozyd, metyloprednizolon sodowy bursztynian, cytarabina i cisplatyna), 24 MINIA (mesna, ifosfamid, mitoksantron [ Novantrone] i etopozyd), 25 hiper-CVAD (hiperfrakcjonowany cyklofosfamid, winkrystyna, doksorubicyna i deksametazon), 26 i R-ICE (rytuksymab, ifosfamid, karboplatyna i etopozyd), 27 z których wszystkie są mielotoksyczne. Natomiast konwencjonalne schematy ratowania uzyskują jedynie skromne wskaźniki odpowiedzi i krótkie remisje.28,29
Podsumowując, inhibitor IKB ibrutynib jest wysoce aktywnym nowym środkiem wykazującym trwałą aktywność pojedynczego czynnika w nawrotowym i opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza. Korzystny profil toksyczności sugeruje, że ibrutinib daje możliwość leczenia mniej intensywnymi i bardziej skutecznymi schematami niż obecnie dostępne.
[przypisy: prestigio psp 5457 duo allegro, trawka marzeń cda, prestigio psp 5457 duo ]

Powiązane tematy z artykułem: prestigio psp 5457 duo prestigio psp 5457 duo allegro trawka marzeń cda